کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1پتاسیم اشباع 3 مولارآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
2محلول متیلن بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
3محلول سافرانین Oآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
4محلول فنل فتالئینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
5محلول اورنج جی OG6آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
6تیترازول پتاسیم هیدروکسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
7تیترازول سدیم کلراید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
8تیترازول ا د ت آ 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

450 میلی لیتر-
9محلول کریستال ویولهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
10محلول هیدروکسید سدیم 1/9 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
11محلول متیل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
12محلول لوگولآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
13محلول فهلینگ Aآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
14محلول فهلینگ Bآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
15محلول بندیکتآزمایشگاهی120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
16محلول ائوزین Yآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
17تیترازول کلریدریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
18محلول کلریدریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
19تیترازول پتاسیم پرمنگنات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
20تیترازول پتاسیم هیدروکسید سدیم 1 نرمال آزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
21تیترازول هیدروکسید سدیم 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
22تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
23تیترازول سولفوریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
24تیترازول سولفوریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
25تیترازول سدیم تیوسولفات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
26تیترازول ا د ت آ 0.01 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
27تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
28محلول EA50آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
29محلول هماتوکسیلین هریسآزمایشگاهی

پارس شیمی

-
30آب مقطرHPLC

پارس شیمی

لیتری-
31محلول فوشین بازیآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
32محلول بروموکرزول گرینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
33محلول بروموکرزول بنفشآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
34سولفوریک اسید ژربرآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
35تیترازول ید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
36محلول کالیبراسیون هدایت سنج 1413 میکروزیمنس بر سانتی مترآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
37محلول گیمساآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
38محلول کواکسآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
39محلول کلریدریک اسید5 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
40محلول متیل اورنجآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
41محلول فنل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
42محلول تیمول بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
43محلول بیورهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
44معرف نیترو کومیکآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
45محلول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
46محلول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
47محلول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
48محلول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
49کیت ید در نمکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
50کیت گاز کربنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
51کیت کلسیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
52کیت تشخیص کلرآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
53کیت کلر و PHآزمایشگاهی

پالین تست

بسته ای-
54کیت تشخیص کلر و PHآزمایشگاهی

واهب- روش DPD پودری

-
55کیت هیدرازین آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
56کیت تشخیص کلر و PH قرصیآزمایشگاهی

واهب- روش DPDقرصی

-
57کیت تشخیص کلر پودری، محلول و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
58کیت نیتریتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
59کیت نیتراتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
60کیت منیزیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
61کیت منگنزآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
62کیت تشخیص قلیاییآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
63کیت فسفاتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
64کیت سیلیسآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
65کیت سولفیتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
66کیت سختی کلآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
67کیت اکسیژنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
68کیت اسیدیتهآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
69کیت اوزونآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
70کیت آهنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
71کیت آمونیاکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
72کیت آرسنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
73کیت تشخیص PH محلولی و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
74کاغذ PH 0-14آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
75کاغذ PH 1-10آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
76قرص کلر پالین تستآزمایشگاهی

روش PDP

بسته ای-
77قرص PH پالین تستآزمایشگاهیبسته ای-
توضیحات:


کلمات کلیدی:

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224