کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1تیترازول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
2تیترازول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
3تیترازول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
4تیترازول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
5تیترازول ا د ت آ آزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
6تیترازول آمونیوم تیوسیاناتآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

-
7تیترازول اسید کلریدریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 و 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
8تیترازول اسید سولفوریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
9پتاسیم اشباع 3 مولارآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
10محلول متیلن بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
11محلول سافرانین Oآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
12محلول فنل فتالئینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
13محلول اورنج جی OG6آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
14تیترازول پتاسیم هیدروکسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
15تیترازول سدیم کلراید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
16تیترازول ا د ت آ 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

450 میلی لیتر-
17محلول کریستال ویولهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
18محلول هیدروکسید سدیم 1/9 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
19محلول متیل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
20محلول لوگولآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
21محلول فهلینگ Aآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
22محلول فهلینگ Bآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
23محلول بندیکتآزمایشگاهی120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
24محلول ائوزین Yآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
25تیترازول کلریدریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
26محلول کلریدریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
27تیترازول پتاسیم پرمنگنات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
28تیترازول پتاسیم هیدروکسید سدیم 1 نرمال آزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
29تیترازول هیدروکسید سدیم 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
30تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
31تیترازول سولفوریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
32تیترازول سولفوریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
33تیترازول سدیم تیوسولفات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
34تیترازول ا د ت آ 0.01 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
35تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
36محلول EA50آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
37محلول هماتوکسیلین هریسآزمایشگاهی

پارس شیمی

-
38محلول فوشین بازیآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
39محلول بروموکرزول گرینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
40محلول بروموکرزول بنفشآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
41سولفوریک اسید ژربرآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
42تیترازول ید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
43محلول کالیبراسیون هدایت سنج 1413 میکروزیمنس بر سانتی مترآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
44محلول گیمساآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
45محلول کواکسآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
46محلول کلریدریک اسید5 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
47محلول متیل اورنجآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
48محلول فنل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
49محلول تیمول بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
50محلول بیورهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
51معرف نیترو کومیکآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
52محلول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
53محلول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
54محلول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
55محلول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
56کیت ید در نمکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
57کیت گاز کربنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
58کیت کلسیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
59کیت تشخیص کلرآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
60کیت کلر و PHآزمایشگاهی

پالین تست

بسته ای-
61کیت تشخیص کلر و PHآزمایشگاهی

واهب- روش DPD پودری

-
62کیت هیدرازین آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
63کیت تشخیص کلر و PH قرصیآزمایشگاهی

واهب- روش DPDقرصی

-
64کیت تشخیص کلر پودری، محلول و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
65کیت نیتریتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
66کیت نیتراتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
67کیت منیزیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
68کیت منگنزآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
69کیت تشخیص قلیاییآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
70کیت فسفاتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
71کیت سیلیسآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
72کیت سولفیتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
73کیت سختی کلآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
74کیت اکسیژنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
75کیت اسیدیتهآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
76کیت اوزونآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
77کیت آهنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
78کیت آمونیاکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
79کیت آرسنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
80کیت تشخیص PH محلولی و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
81کاغذ PH 0-14آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
82کاغذ PH 1-10آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
83قرص کلر پالین تستآزمایشگاهی

روش PDP

بسته ای-
84قرص PH پالین تستآزمایشگاهیبسته ای-
توضیحات:


کلمات کلیدی:

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224