کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1دگزامتازونداروییگرمی-
2آب HPLC گریدHPLCلیتری-
3تیترازول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
4تیترازول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
5تیترازول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
6تیترازول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
7تیترازول ا د ت آ آزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
8تیترازول آمونیوم تیوسیاناتآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

-
9تیترازول اسید کلریدریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 و 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
10تیترازول اسید سولفوریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
11پتاسیم اشباع 3 مولارآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
12محلول متیلن بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
13محلول سافرانین Oآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
14محلول فنل فتالئینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
15محلول اورنج جی OG6آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
16تیترازول پتاسیم هیدروکسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
17تیترازول سدیم کلراید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
18تیترازول ا د ت آ 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

450 میلی لیتر-
19کیت رنگ آمیزی گرمآزمایشگاهیبسته ای-
20محلول کریستال ویولهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
21محلول هیدروکسید سدیم 1/9 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
22محلول متیل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
23محلول لوگولآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
24محلول فهلینگ Aآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
25محلول فهلینگ Bآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
26محلول بندیکتآزمایشگاهی120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
27محلول ائوزین Yآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
28تیترازول کلریدریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
29محلول کلریدریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
30تیترازول پتاسیم پرمنگنات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
31تیترازول پتاسیم هیدروکسید سدیم 1 نرمال آزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
32تیترازول هیدروکسید سدیم 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
33تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
34تیترازول سولفوریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
35تیترازول سولفوریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
36تیترازول سدیم تیوسولفات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
37تیترازول ا د ت آ 0.01 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
38تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
39محلول EA50آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
40محلول هماتوکسیلین هریسآزمایشگاهی

پارس شیمی

-
41آب مقطرHPLC

پارس شیمی

لیتری-
42محلول فوشین بازیآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
43محلول بروموکرزول گرینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
44محلول بروموکرزول بنفشآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
45سولفوریک اسید ژربرآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
46تیترازول ید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
47محلول کالیبراسیون هدایت سنج 1413 میکروزیمنس بر سانتی مترآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
48محلول گیمساآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
49محلول کواکسآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
50محلول کلریدریک اسید5 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
51محلول متیل اورنجآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
52محلول فنل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
53محلول تیمول بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
54محلول بیورهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
55معرف نیترو کومیکآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
56محلول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
57محلول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
58محلول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
59محلول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
60کیت ید در نمکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
61کیت گاز کربنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
62کیت کلسیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
63کیت تشخیص کلرآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
64کیت کلر و PHآزمایشگاهی

پالین تست

بسته ای-
65کیت تشخیص کلر و PHآزمایشگاهی

واهب- روش DPD پودری

-
66کیت هیدرازین آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
67کیت تشخیص کلر و PH قرصیآزمایشگاهی

واهب- روش DPDقرصی

-
68کیت تشخیص کلر پودری، محلول و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
69کیت نیتریتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
70کیت نیتراتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
71کیت منیزیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
72کیت منگنزآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
73کیت تشخیص قلیاییآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
74کیت فسفاتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
75کیت سیلیسآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
76کیت سولفیتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
77کیت سختی کلآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
78کیت اکسیژنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
79کیت اسیدیتهآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
80کیت اوزونآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
81کیت آهنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
82کیت آمونیاکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
83کیت آرسنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
84کیت تشخیص PH محلولی و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
85کاغذ PH 0-14آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
86کاغذ PH 1-10آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
87قرص کلر پالین تستآزمایشگاهی

روش PDP

بسته ای-
88قرص PH پالین تستآزمایشگاهیبسته ای-
89بررسی وارد کردن اطلاعات محصول در ctableبررسی برچسب گرید

این یک متن آزمایشی میباشد

بررسی برچسب بسته بندی
توضیحات:


کلمات کلیدی:

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224