کاتالوگ محصولات

ردیف نام کالا / ماده نوع / گرید مشخصات بسته بندی مشاهده
1آب HPLC گریدHPLCلیتری-
2تیترازول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
3تیترازول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
4تیترازول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
5تیترازول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

100 میلی-
6تیترازول ا د ت آ آزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
7تیترازول آمونیوم تیوسیاناتآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 نرمال، پارس شیمی

-
8تیترازول اسید کلریدریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 0.1 و 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
9تیترازول اسید سولفوریکآزمایشگاهی

 برای 1 لیتر محلول، 1 نرمال، پارس شیمی

عددی-
10پتاسیم اشباع 3 مولارآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
11محلول متیلن بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
12محلول سافرانین Oآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
13محلول فنل فتالئینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
14محلول اورنج جی OG6آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
15تیترازول پتاسیم هیدروکسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
16تیترازول سدیم کلراید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
17تیترازول ا د ت آ 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

450 میلی لیتر-
18کیت رنگ آمیزی گرمآزمایشگاهیبسته ای-
19محلول کریستال ویولهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
20محلول هیدروکسید سدیم 1/9 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
21محلول متیل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
22محلول لوگولآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
23محلول فهلینگ Aآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
24محلول فهلینگ Bآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
25محلول بندیکتآزمایشگاهی120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
26محلول ائوزین Yآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
27تیترازول کلریدریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
28محلول کلریدریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
29تیترازول پتاسیم پرمنگنات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
30تیترازول پتاسیم هیدروکسید سدیم 1 نرمال آزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
31تیترازول هیدروکسید سدیم 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
32تیترازول نیترات نقره 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
33تیترازول سولفوریک اسید 1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
34تیترازول سولفوریک اسید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
35تیترازول سدیم تیوسولفات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
36تیترازول ا د ت آ 0.01 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
37تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
38محلول EA50آزمایشگاهی

پارس شیمی

-
39محلول هماتوکسیلین هریسآزمایشگاهی

پارس شیمی

-
40آب مقطرHPLC

پارس شیمی

لیتری-
41محلول فوشین بازیآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
42محلول بروموکرزول گرینآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
43محلول بروموکرزول بنفشآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
44سولفوریک اسید ژربرآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
45تیترازول ید 0.1 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

بسته ای-
46محلول کالیبراسیون هدایت سنج 1413 میکروزیمنس بر سانتی مترآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
47محلول گیمساآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
48محلول کواکسآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
49محلول کلریدریک اسید5 نرمالآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
50محلول متیل اورنجآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
51محلول فنل ردآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
52محلول تیمول بلوآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
53محلول بیورهآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
54معرف نیترو کومیکآزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
55محلول بافر PH=4آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
56محلول بافر PH=7آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
57محلول بافر PH=9آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
58محلول بافر PH=10آزمایشگاهی

پارس شیمی

120 سی سی، 250 سی سی، لیتری-
59کیت ید در نمکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
60کیت گاز کربنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
61کیت کلسیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
62کیت تشخیص کلرآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
63کیت کلر و PHآزمایشگاهی

پالین تست

بسته ای-
64کیت تشخیص کلر و PHآزمایشگاهی

واهب- روش DPD پودری

-
65کیت هیدرازین آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
66کیت تشخیص کلر و PH قرصیآزمایشگاهی

واهب- روش DPDقرصی

-
67کیت تشخیص کلر پودری، محلول و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
68کیت نیتریتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
69کیت نیتراتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
70کیت منیزیمآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
71کیت منگنزآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
72کیت تشخیص قلیاییآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
73کیت فسفاتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
74کیت سیلیسآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
75کیت سولفیتآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
76کیت سختی کلآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
77کیت اکسیژنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
78کیت اسیدیتهآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
79کیت اوزونآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
80کیت آهنآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
81کیت آمونیاکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
82کیت آرسنیکآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
83کیت تشخیص PH محلولی و قرصیآزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
84کاغذ PH 0-14آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
85کاغذ PH 1-10آزمایشگاهی

واهب

بسته ای-
86قرص کلر پالین تستآزمایشگاهی

روش PDP

بسته ای-
87قرص PH پالین تستآزمایشگاهیبسته ای-
توضیحات:

خرید و فروش انواع مواد آزمایشگاهی شیمیایی


کلمات کلیدی:

فروش مواد آزمایشگاهی, مواد, آزمایشگاهی, تولید, خرید مواد آزمایشگاهی, ارسال مواد آزمایشگاهی به سراسر ایران, قیمت مواد, LAB, ایران شیمی آزمایشگاهی

جهت استعلام قیمت، اقلام درخواستی خود را به شماره های زیر واتس آپ کنید:
دفتر تهران 09129436580
دفتر مشهد 09151089224